Oferte Last Minute
(Feb 29, 2020)
Ski în Austria, în catonamentele campionilor Cupei Mondiale! Detalii la tel. 0268 47 40 10 si 0755565117
   |   

Cautare

Ktreisen

DestinatiiPDF

        CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

                                                              Nr. ................. din data de ...................
   Părţile contractante:

             Societatea Comercială RIZOSOL REISEN SRL, cu sediul în BRASOV, str Muresenilor nr.7, Cod Unic de Inregistrare 40653769/2019, cu număr de ordine în Registrul Comertului J08/848/2019, prin Agenţia de Turism KEEP TRAVELING REISEN, titulară a Licenţei de turism nr. 7706/2017 cu sediul în BRASOV, strada Mureşenilor nr.7, reprezentată prin SORINA BARBU, în calitate de ADMINISTRATOR, denumită în continuare AGENTIE,

           şi turistul/reprezentantul turistului, ...........................................................domiciliat/ă în ..................................................... jud ............. Tel.................................. au convenit la încheierea prezentului contract.I. Definiţii

1.   Agenţie – în textul prezentului contract semnifică Touroperatorul/Detailistul parte semnatară a prezentului contract cu turistul;

2.   Detailist – agentul economic al cărui activitate se caracterizează prin vânzarea directă către consumatorii finali a serviciilor sau pachetelor de servicii turistice ale touroperatorilor sau prestatorilor direcţi în temeiul prevederilor Legii Nr. 509/2002 privind agenţii comerciali permanenţi (publicata în MOF 581 din 06/08/2002).

3.   Touroperator – agent economic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
        a)  contractează, servicii turistice de la prestatori direcţi sau de la alţi touroperatori;
        b)  organizează serviciile contractate în pachete de servicii turistice;
      c) vinde sau oferă spre vânzare pachetele de servicii turistice proprii prin intermediul Detailiştilor, sau direct către consumatorii finali.
II. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris după caz în voucher-ul, biletul de odihnă tratament, biletul de excursie înmânate turistului odată cu documentele de plata a acestora.

Sejur : Destinatia..............................................................................

Sejurul cuprinde:........................................................................................................................

PENTRU ..............................................

Status: IN CURS DE CONFIRMARE ........  

                                     CONFIRMAT ........

                                                

  III. Preţul

   3.1. Preţul contractului este de................. euro, şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, remuneraţia Agenţiei şi T.V.A. Preţul contractului nu include asigurări de boală, bagaje etc.

   3.2. Avansul este de ................. euro iar plata finala, de................... se va efectua pana la data de.....................

  

  IV. Drepturi şi obligaţii

   4.1. Drepturile Touroperatorului

   4.1.1. Să aplice sancţiuni pecuniare în conformitate cu prevederile prezentului contract, în cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice, care face obiectul prezentului contract sau în cazul în care contractul este reziliat de către Touroperator în conformitate cu prevederile p. 4.1.2, lit. c) şi d) din prezentul contract.

   4.1.2.Touroperatorul poate rezilia contractul si anula călătoria în următoarele condiţii:
    a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în program, iar Touroperatorul a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
    b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse);
    c) anularea s-a făcut din vina turistului.
   d) în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere de către turist a obligaţiilor stipulate la punctul 3.2. din prezentul contract, după trimiterea în prealabil a unei somaţii cu stabilirea unui nou termen de plată.4.2. Obligaţiile Touroperatorului

   4.2.1. În cazul în care Touroperatorul este nevoit să modifice una dintre clauzele contractului privitoare la călătorie, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 10 zile înainte de data plecării.

   4.2.2. Touroperatorul poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist, modificărilor legislaţiei fiscale ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

   4.2.3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Touroperatorul constată că nu le va putea realiza, acesta este obligat:
      a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate, prin aceiaşi calitate înţelegându-se clasificarea echivalentă sau superioară a unităţii de cazare, regim de masa echivalent, categorie echivalentă a mijlocului de transport; în condiţiile în care turistul refuză alternativele oferite fără motiv sau pe motive neîntemeiate, Touroperatorul este absolvit de răspundere şi nu datorează turistului nici o despăgubire.
      b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa efectiva dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
      c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare cel puţin la aceeaşi categorie de clasificare, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate cuprinse in voucher.

   4.2.4. Touroperatorul este obligat să asigure turistului rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate în cazul insolvabilităţii sau falimentului sau în conformitate cu art. 7.1. din prezentul contract.

   4.2.5. În situaţia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea călătoriei, Touroperatorul este obligat să ofere turistului cazare la un alt hotel, în aceeaşi zona sau intr-o zona cât mai apropiata, la aceeaşi categorie sau de o categorie superioara fără să modifice preţul.   4.3. Obligaţiile Detailistului*:

4.3.1. Detailistul are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
      a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, in cazul transportului cu autocarul/microbuzul, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
     b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a Touroperatorului şi/sau a Detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea Touroperatorului şi/sau a Detailistului;
     c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului, cât şi informaţii privind condiţiile de trecere a frontierei pentru minori.

   Detailistul este direct răspunzător faţă de turist, atunci când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor stipulate în prezentul contract se datorează culpei exclusive a Detailistului, ca urmare a neinformării sau informării incorecte a turistului;

   4.3.2. Să acorde asistenţă turistului la soluţionarea situaţiilor prevăzute la p. 6.2 din prezentul contract.

* În cazul încheierii prezentului contract direct de către Touroperator cu turistul, obligaţiile stipulate la p. 4.3. revin Touroperatorului.

  
  4.4. Drepturile turistului:


   4.4.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul fără plata de penalizări, unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

Cesionarea contractului nu este posibilă în cazul ofertelor speciale sau de tip Early Booking (Înscrieri Timpurii).

   4.4.2. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Touroperator a sumelor plătite.

   4.4.3. În cazul în care Touroperatorul reziliază contractul si anulează călătoria turistică ce face obiectul acestuia cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării, turistul are dreptul:
     a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Touroperator;
    b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Touroperator, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
     c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

   4.4.4. În cazul în care situaţia de suprarezervare (overbooking) este anunţată turistului, sau reprezentantului acestuia, turistul are dreptul sa accepte soluţia propusă sau poate anula călătoria fără penalizări, fără însă a avea dreptul de a solicita despăgubiri suplimentare.

   4.4.5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Touroperatorul pentru prejudiciul creat acestuia prin neefectuarea călătoriei, conform punctului 5.3. din prezentul contract cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

   Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.   4.5. Obligaţiile turistului:

   4.5.1. Turistul are obligaţia să respecte programul specific de acordare a serviciilor în unităţile de cazare conform programului călătoriei / sejurului.

   4.5.2. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV punctul 4.2.1 din prezentul contract, hotărârea sa de a opta pentru:
      a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor si fără a avea alte pretenţii materiale; sau
      b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

   4.5.3. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Touroperator.

   4.5.4. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.

   4.5.5. Turistul este obligat de a nu formula petiţii, plângeri sau alte reclamaţii nejustificate, care pot genera prejudicii agentului economic prestator, serviciilor şi produselor turistice puse la dispoziţie;

   4.5.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.V. Răspunderea părţilor. Renunţări, penalizări, despăgubiri. Limitarea responsabilităţii


   5.1. Touroperatorul este pe deplin răspunzător pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
      a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
    b) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează culpei exclusive a Detailistului, ca urmare a neinformării sau informării incorecte de către acesta a turistului;
     c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Touroeratorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

   5.2. In situaţia în care turistul nu este mulţumit de soluţia propusă de Touroperator în vederea soluţionării favorabile a reclamaţiei depuse anterior, se poate adresa instanţei de judecată competente împotriva Touroperatorului, care poarta răspunderea asigurării cantitativ şi calitativ a serviciilor turistice conform punctului 5.1. din prezentul contract.

   5.3. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Touroperatoului penalizări după cum urmează:
    a) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 60 de zile calendaristice înainte de data plecării;
     b) 80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-60 de zile înainte de data plecării;
    c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

   5.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

   5.5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

   5.6. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

   5.7. Turistul este răspunzător pentru respectarea tuturor reglementărilor privind efectuarea călătoriei. Toate inconvenientele rezultate din nerespectarea acestor reglementări vor fi suportate de către turist, cu excepţia cazului în care nu au fost puse la dispoziţie informaţii suficiente de către agenţie sau dacă s-au furnizat informaţii eronate de către agenţie.

   5.8. Touroperatorul va acorda despăgubiri la nivelul cuantumului serviciilor neprestate si incluse in voucher-ele / biletele de odihna tratament.

   5.9. Agenţia nu răspunde de :
     a) Repartizarea pe camere a turiştilor, aceasta făcându-se exclusiv la recepţia unităţilor de cazare. Orice nemulţumire cu privire la amplasament, vedere, curăţenie etc. a camerelor se va soluţiona de către turist, direct la recepţia unităţii de cazare.
      b) Clasificarea unităţilor de cazare, efectuată de către autoritatea competentă a fiecărei ţari de destinaţie.VI. Reclamaţii

   6.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi la faţa locului o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Touroperatorului/Detailistului, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului) de la locul prestării serviciilor.

   6.2. In cazul nerespectării de către turist a obligaţiei stipulate la punctul 6.1. din prezentul contract, orice reclamaţie ulterioară efectuată de turist după încheierea sejurului este nulă.

   6.3. Atât Touroperatorul/Detailistul, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.VII. Asigurări

   7.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere, insolvabilitatea sau falimentul Touroperatorului, la Societatea de Asigurare ASTRA ASIGURARI din localitatea BRASOV. În cazul insolvabilităţii sau falimentului Touroperatorului despăgubirea minimă datorată de Asigurator turistului va fi echivalentă cu suma achitată de turist în temeiul prezentului contract.

   7.2. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

Agenţia informează turistul despre posibilitatea încheierii unei poliţe de asigurare STORNO pentru situaţii care pot interveni înainte de începerea pachetului de servicii turistice, precum: îmbolnăviri, calamităţi naturale, accidente, anularea călătoriei, anularea zborului, etc.

   7.3. Turistul poate solicita încheierea următoarelor poliţe de asigurare:

                ...................................................................

                        ....................................................................

Serviciul de asigurare oferit de Agenţie este facultativ şi reprezintă doar un serviciu de intermediere. Contractul de asigurare se încheie exclusiv între turist/reprezentantul turistului şi asigurătorul indicat. Toate pretenţiile privind asigurarea încheiată vor fi adresate direct asigurătorului.

Turistul are obligaţia să respecte condiţiile de asigurare precum şi obligaţiile prevăzute în contractul de asigurare. Primele de asigurare nu sunt componente ale preţului pentru serviciile turistice contractate şi trebuie plătite la încheierea asigurării.VIII. Anexe la contract

   8.1. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta conform reglementărilor în vigoare şi sunt următoarele:
      a) voucher-ul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;
      b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice. IX. Litigii

   9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibilă soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente din România.X. Dispoziţii finale


   10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

   10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

   10.3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. In acest caz turistul va semna ca a luat la cunoştinţă de prevederile contractului în totalitatea sa, pe documentele de călătorie înmânate de Agenţie.

În cazul în care turistul nu se prezintă la agenţie pentru înmanarea documentelor (ofertă, factură, contract, documente de călătorie), procesul de vânzare-cumpărare a pachetelor de servicii turistice desfăşurându-se exclusiv în format electronic, prin plata facturii aferente acestor servicii, turistul confirmă că a luat la cunostinţă şi este de acord cu prevederile prezentului contract, existent pe pagina noastră de internet www.ktreisen.ro.

   Agentia KT REISEN                                                                         Turist,

   SORINA BARBU                                          Numele si prenumele..........................                      

Semnătura .............................                                         Semnătura........................                                      


  
         L.S.
                 
 
top